Strona i sklep klocki Nemi® – regulamin

§1 – DANE FIRMY I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) został przygotowany na podstawie art. 8 ustawy z dnia

18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zm.) i stanowi integralną część umowy sprzedaży towarów oferowanych w sklepie internetowym klockinemi.pl. Sklep internetowy działający pod adresem prowadzony jest przez Matema Nemezjusz Cywiński (dalej jako „Sprzedający”) z siedzibą w Katowicach przy ul.Generała Zygmunta Waltera-Jankego 40/2, (40-615 Katowice) NIP: 6482688876 REGON: 243358288.

Kontakt ze Sprzedającym możliwy za pośrednictwem: poczty elektronicznej: uczsiezdomu@gmail.com lub telefonicznie: +48-502-418-925 i pisemnie na adres: Matema Nemezjusz Cywiński, ul. Generała Zygmunta Waltera-Jankego 40/2, 40-615 Katowice.

§2 – SŁOWNICZEK POJĘĆ

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Matema Nemezjusz Cywiński działający pod adresem: https://klockinemi.pl (dalej łącznie jako „Strona WWW”), przy użyciu którego Sprzedający sprzedaje produkty za pośrednictwem Internetu.

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie i posiadająca Konto Klienta.

Konsument – Klient będący osobą fizyczna w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), tzn. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Doradca Klienta – osoba obsługująca Klienta w Dziale Sprzedaży Sprzedającego, porozumiewająca się z Klientem telefonicznie lub pisemnie.

Profil Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące między innymi do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, dane dotyczące rozliczeń.

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).

§3 – CENY PRODUKTÓW I OFERTA

Wszystkie ceny produktów zamieszczone na Stronie WWW podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów ich dostawy do Klienta. Koszty te określone są w aktualnym cenniku dostaw udostępnianym za pośrednictwem Strony WWW. Informacja o kosztach dostawy dostępna jest na stronie https://klockinemi.pl/. Ceny produktów nie zawierają kosztów dotyczących ewentualnych opłat celnych. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży, jak również do dokonywania zmian cen produktów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej. Wszelkie informacje o produktach prezentowane na Stronie WWW, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe, zdjęcia oraz ceny, nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego) na warunkach określonych w Regulaminie.

Prezentacja produktu oraz jego ceny za pośrednictwem Strony WWW nie oznacza, że dany towar jest dostępny lub istnieje możliwość realizacji zamówienia. Klient składając zamówienie za pomocą Strony WWW, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu. Sprzedający odpowiada na tę ofertę kupna na zasadach określonych § 4 pkt.6 Regulaminu.

§4 Szkolenia

 • Uczestnikiem szkolenia jest osoba zgłoszona przez wiadomość e-mail lub tel. kontaktowy.
 • Uczestnictwo w Szkoleniu jest płatne i powinno być opłacone w dzień zakupu szkolenia.
 • Organizator zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie zgodnie z opisem.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w planowanym terminie, z przyczyn od niego niezależnych (zdarzenie noszące cechy siły wyższej, choroba prelegenta) W przypadku odwołania Szkolenia, Organizator zaproponuje w ciągu 2 tygodni inny termin realizacji szkolenia.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programów szkoleniowych oraz do zmiany osoby prelegenta w każdym czasie.
 • Oficjalne zgłoszenie następuje przez wysłanie wiadomości e-mail.
 • Link do szkolenia, które może odbyć się na platformie skype lub zoom zostanie przesłany
  wiadomością e-mail.

§5 Rezygnacja z udziału w Szkoleniu

 • Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Szkoleniu. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Szkoleniu powinna być dokonana w formie elektronicznej na adres mailowy Organizatora w okresie nie krótszym niż dwa dni przed planowanym Szkoleniem.
 • Rezygnując w ten sam dzień ze szkolenia osoba uczestnicząca ponosi koszty 100% jak za szkolenie (organizator nie dokonuje zwrotu pieniędzy). Uczestnik rezygnując więcej niż 1 dzień przed szkoleniem otrzymuje zwrot 50% opłaty za szkolenie zwrócone przez organizatora szkolenia.
 • W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Szkoleniu gdy Organizator nie otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji w okresie krótszym niż dwa dni przed planowanym
  terminem szkolenia, Organizator ma prawo odmówić Uczestnikowi udziału w wydarzeniach Matemy przez okres nie krótszy niż pół roku.
 • Zmiana Uczestnika szkolenia przez Zgłaszającego powinna nastąpić po uprzednim zgłoszeniu tego faktu do Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie brak zwrotu za szkolenie, jeśli uczestnik zgłosił to w dzień szkolenia.

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z roku 1997, nr 133, poz. 883), Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu organizowania i realizacji szkoleń.

Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane, w celu realizacji zadań związanych z obsługą szkolenia i informowania o ofercie, przez firmę Matema. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

§6– PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Sklep prowadzi sprzedaż produktów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o produktach i usługach Sklep zamieszcza na Stronie WWW. Oferta podlega bieżącej aktualizacji. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez Stronę WWW przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OSX

Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024×768

Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s

Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10)

Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej i założenie Konta Klienta. W celu usunięcia Konta Klienta należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Sklep o woli jego usunięcia. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych produktów lub usług ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W przypadku płatności kartą czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta automatyczną specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Automatyczna specyfikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności produktów. Z chwilą wysłania tego potwierdzenia uważa się umowę sprzedaży między Sklepem a Klientem za zawartą.

Sklep wystawi fakturę w momencie wysyłki zamówienia z magazynu na dane wskazane przez Klienta w zamówieniu. Oryginał faktury dołączony będzie do paczki z produktami. W przypadku braku możliwości realizacji całego lub części zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania przez Klienta automatycznej specyfikacji wskazanej w § 4 pkt. 6 Regulaminu. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. Sklep czeka na decyzje Klienta 48 (czterdzieści osiem) godzin, licząc od momentu wysłania powiadomienia e-mail. W przypadku braku decyzji Klienta, Sklep dokona anulowania z zamówienia pozycji niedostępnej i wyśle produkt lub produkty, które znajdują się w pozostałej części zamówienia. Dostawy uzupełniające realizujące zamówienie partiami dostarczane są na koszt Sprzedającego. W przypadku braku możliwości zrealizowania całego zamówienia, Sklep dokona anulowania całego zamówienia, Klient otrzyma informację zgodnie z § 4 pkt. 8 Regulaminu. W przypadku jeśli  zamówienie zostało opłacone przez Klienta i zostało ono anulowane w całości lub w części Sklep dokona zwrotu pieniędzy, w wysokości anulowanych produktów lub w przypadku anulowania całego zamówienia, w wysokości całego zamówienia, zgodnie z zasadami opisanymi w §8. 

Zwrot należności Klientom

Zamówienie może zostać anulowane przez Sklep, jeśli w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji nie zostanie opłacone przelewem tradycyjnym lub elektronicznym. Klient zostanie poinformowany o anulowaniu zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail. Zamówienie może zostać anulowane przez Sklep także wówczas, gdy przesyłka nie zostanie odebrana przez Klienta i/lub wróci do Sklepu. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia, opóźnienia lub anulowania zamówienia, a także odstąpienia od umowy w związku z nieprawidłowym lub niepełnym wypełnieniem formularza rejestracyjnego, podaniem nieprawidłowych lub błędnych danych Klienta bądź parametrów zamówienia (w tym w przypadku – gdy próby weryfikacji tych danych okazały się bezskuteczne), nieprawidłowym złożeniem zamówienia. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Zmiany lub anulowania zamówienia Klient może dokonać za pośrednictwem Strony WWW, telefonu lub poczty elektronicznej.

§7– FORMY PŁATNOŚCI I DOSTAWY, ZWROTY NALEŻNOŚCI KLIENTOM

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty z dostawą na terytorium Polski:

płatność z góry (przedpłata) – płatność przelewem tradycyjnym lub poprzez system płatności elektronicznych udostępnionych przez stronę WWW (w tym płatności z wykorzystaniem kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro); realizacja zamówienia rozpoczyna się odpowiednio po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu lub po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności

płatność odroczona (przelew 14 dni) – udzielany jednostkom budżetowym; realizacja zamówienia rozpoczyna się od wysłania automatycznej specyfikacji (§ 4 pkt. 6 Regulaminu).

Do czasu zapłacenia całej należności z tytułu zrealizowanych dostaw produktów, produkty pozostają własnością Sprzedającego. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest iMoje. Produkty dostarczane są za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Informacja o kosztach dostawy dostępna jest po dodaniu produktu do koszyka. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta, zwrot ten następuje w następujących terminach: w przypadku anulowania przedpłaconego zamówienia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jego anulowania w przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy w terminie określonym w § 7 pkt. 11 w przypadku reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej rozpatrzenia przez Sklep. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu tego samego sposobu płatności jakiego użył Klient przy dokonywaniu zapłaty za zamówienie. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. W przypadku gdy Klient opłacił zamówienie przy odbiorze, zwrot pieniędzy nastąpi na numer rachunku bankowego podanego w formularzu zwrotu, w którym Klient wyrazi zgodę na taką formę zwrotu należności. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na adres jego poczty elektronicznej, nie wskaże numeru konta bankowego i wszystkich danych koniecznych do dokonania prawidłowego przelewu bankowego. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.